V košíku nemáte žiadne produkty.

Spolu:

Prejsť do košíka

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.touchback.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Blumenau, s.r.o., so sídlom Kuneradska 9, 841 03 Bratislava; IČO: 47 526 025, zapísaný do Obchodného registra Okresným súdom Bratislava I, vložka č.: 94175/B Email: info@touchback.sk, tel. č.: +421 944 714 934.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

1.1. Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

1.2. Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.3. Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

1.4. Kupujúci - podnikateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba živnostník, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt a farebný odtieň produktu na základe ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.touchback.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Do košíka". V košíku spotrebiteľ zvolí spôsob platby a dopravy, vyplní údaje potrebné pre fakturáciu a doručenie, kontaktnú mailovú adresu a potvrdí objednávku.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.touchback.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a bez výhrad s nimi súhlasí.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.touchback.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto objednávku skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť.

Platobné podmienky

Za tovar môže spotrebiteľ zaplatiť týmito spôsobmi, v závislosti na forme doručenia tovaru:

 1. Doporučená zásielka s platbou na pošte
  - poštovné a balné 2,70 €
 2. Platba prevodom na účet spoločnosti. Spotrebiteľovi budú zaslané podklady k platbe na zadaný email. Po pripísaní peňazí na účet spoločnosti následne bude tovar poslaný doporučenou zásielkou prostredníctvom Slovenskej pošty spotrebiteľovi na zadanú adresu
  - poštovné a balné 1,90 €
 3. Osobný odber na kontaktnom mieste ktoré je v sídle spoločnosti Blumenau, s.r.o. (viď. bod 1 Všeobecné ustanovenia) s platbou v hotovosti pri preberaní zásielky
  - poštovné a balné 0,00 €

Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty bude odoslaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdržaní objednávky s platbou na pošte alebo po pripísaní platby na účet spoločnosti pri platbe bankovým prevodom. Dodacia lehota závisí od práce Slovenskej pošty.

Zhoda s kúpnou zmluvou

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez chýb, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení na adresu sídla predávajúceho:

Blumenau, s.r.o.
Kuneradska 9
841 03 Bratislava

Spotrebiteľ je povinný uviesť kontaktné údaje a spôsob akým mu majú byť vrátené peniaze. Ak chce vrátiť peniaze na účet, musí uviesť číslo svojho bankového účtu.

Predávajúci je povinný prevziať tovar späť, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný.

Výmena tovaru

Náš internetový obchod poskytuje spotrebiteľom nad rámec platných zákonov možnosť výmeny tovaru aj s otvoreným obalom, v prípade, že si spotrebiteľ nevybral vhodný farebný odtieň výrobku, ak spotrebiteľ dodrží nasledovné podmienky:
 • Tovar ani obal nesmie byť poškodený, len štandardne otvorený.
 • Výmenu tovaru musí spotrebiteľ nahlásiť predávajúcemu najneskôr do 3 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.
 • Spotrebiteľ musí kontaktovať predávajúceho telefonicky na tel. č. 0944 714 934 alebo na emailovú adresu info@touchback.sk a následne bezodkladne doručiť tovar na výmenu predávajúcemu v pôvodnom balení.
 • Spotrebiteľ uhradí poštovné náklady spojené s vrátením tovaru.
 • Pri nahlásení výmeny tovaru je potrebné uviesť nový odtieň produktu. Odporúčame telefonicky sa poradiť s pracovníkom spoločnosti Blumenau, s.r.o. o vhodnom odtieni.
 • Možno meniť len ten istý produkt za taký istý produkt, len v inom farebnom odtieni.
 • Takúto výmenu pri jednej objednávke môže spotrebiteľ urobiť len jeden raz.
Potom, ako predávajúci obdrží tovar, ktorý je predmetom výmeny, následne zašle spotrebiteľovi nový tovar.

Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaná vec pri prevzatí spotrebiteľom. V prípade, že tovar pri prevzatí spotrebiteľom neodpovedá kúpnej zmluve, je spotrebiteľ povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 1. sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 2. sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 3. sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 4. sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Spotrebiteľ berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom chyby a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho:

Blumenau, s.r.o.
Kuneradska 9
841 03 Bratislava

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za chyby.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Ak reklamácia nebola vybavená do stanovenej lehoty, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Podľa platných zákonov je predávajúci povinný na žiadosť spotrebiteľa vystaviť záručný list, ale v súlade so zákonom povaha produktov ponúkaných na stránke www.touchback.sk umožňuje tú skutočnosť, že miesto záručného listu postačí doklad o kúpe. Tak že predávajúci je povinný na žiadosť spotrebiteľa vystaviť a zaslať faktúru na kúpu tovaru.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@touchback.sk) v prípade, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo v prípade, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na sťažnosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS sú oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 toho istého zákona.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť iba fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, alebo zamestnania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho z kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky spotrebiteľa na www.touchback.sk, je predávajúci oprávnený požadovať po spotrebiteľovi náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením z právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy.

Ochrana osobných údajov

Zadaním objednávky je predávajúci oprávnený spracúvať osobné údaje spotrebiteľa uvedené v objednávke, a to meno, priezvisko, dodaciu adresu, fakturačnú adresu, e-mail a telefónne číslo, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, pre účely spracovania objednávky a predaja objednaného tovaru podľa týchto podmienok. Osobné údaje budú spracúvané počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu, najdlhšie však po dobu plynutia záručnej doby objednaného tovaru.

Spotrebiteľovi prináležia práva podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov, najmä: na základe písomnej žiadosti, alebo mailu zaslaného na adresu info@touchback.sk, môže spotrebiteľ od predávajúceho vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil atď.

Osobné údaje spotrebiteľa nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretím osobám s výnimkou osôb zabezpečujúcim dodanie zásielky tovaru, ktorým bude sprístupnené meno, priezvisko a dodacia adresa.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.touchback.sk v deň odoslania objednávky spotrebiteľom, ktorý ich bezvýhradne prijíma. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 29.2.2016.